Subay

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ

“Komutanlar, emir vermiş olmak için emir vermezler. Gerekli, uygulanabilir olan hususları emrederler. Emir verirken, kendini, o, emri yerine getirecek olanların yerine koymak ve emrin nasıl yerine getirilip uygulanacağını düşünmek ve bilmek gerekir. “
                                                                                                                                             Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bu yazımızda Kara,Hava ve Deniz Kuvvetlerinde Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay alımları ile gereken şartlar nelerdir, alım koşulları nedir, nasıl başvurulurla ilgili bilgiler paylaşacağız.

GENEL BİLGİLER:

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve sayfanın müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne tabi tutulurlar. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderilirler. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlarlar. Özel Kuvvetler Komutanlığında kontenjana giren adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitime planlanırlar.

ÖZLÜK HAKLARI:

Subay Rütbeleri ve Rütbe Bekleme Süreleri Nasıldır:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de aynı şekilde uygulanır.

Örnek: Harp Okulllarından mezun olan veya Sözleşmeli Subay olarak nasıp edilen bir teğmen, herhangi bir şekilde rütbe durdurma cezası, açığa alınma yetersiz sicil notu vs. gibi nedenlerle karşılaşmazsa nasıp edildiği yıldan 3 yıl sonraki 30 Ağustos tarihinden üsteğmenliği nasıp edilirler.

Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Harp Okulu mezunları gibi işlemleri aynı şekilde yapılır.

İzin İşlemleri:

 1. Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.
 2. Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 3. Normal şartlarda tüm subay,astsubay ve uzman erbaşların izinleri aşağıdaki şekildedir.

Kanuni İzin: 30 gün

Mazeret İzni : 15 gün

Evlilik (Düğün) İzni : 7 gün

          Doğum İzni : 10 gün
Diğer izin türleri TSK İzin Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

MALÎ HAKLARI:

 1. 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile İlişkileri:
  1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
  2. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.
 3. Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan personel için ilave mali haklar bulunmaktadır.

Subay maaşları rütbelere göre değişmekle birlikte yeni mezun bir Teğmen batı garnizonunda ortalama 6000-6500 lira maaş almaktadır. Kritik illerde görev yapan personele ilave olarak yaklaşık 2500 lira tazminat verilmektedir.

DİĞER HUSUSLAR:

1.    Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.

2.    211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre; “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi parti veya derneklere girmeleri, bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları yasaktır.” Ayrıca 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nun 20’nci maddesine göre; siyasi partilere girmek, ideolojik veya siyasi faaliyetlere karışmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmak Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerdir. Bu nedenle başvuruda bulunacak adaylardan, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde varsa siyasi parti ve/veya dernek üyeliklerini sonlandırmaları talep edilecek,

3.    MY 114-1 C Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8’inci Bölüm 11’inci madde (ğ) bendinde; “TSK bünyesindeki personelden (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş sivil memur ve işçi) çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adlî ve idarî işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet İsth.Bşk.lığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.” düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Millî Savunma Üniversitesine (öğretmen sınıfı için müracaat edecek adaylar, idarenin ihtiyacına ve kontenjanlarına göre Millî Savunma Üniversitesi kadrolarında görevlendirilebilecektir) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, Temin Klavuzlarında gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilmektedir. Başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

Subay olmak için gereken yaş şartı;

1.    Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

a.    Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar,

b.    Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar,

c.    Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar,

2.    Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmamaktadır),

3.   Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın, Temin Kılavuzunda gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

4.    Son iki yılın Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSSP3 Lisans Puanı 60 ve üzeri olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınmaktadır),

5.    Kılavuzda belirtilen bazı sınıflara müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından belirlenen baraj seviyesi veya üstünde puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla söz konusu sınıflara müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacak,

6.   Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için; son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, başvuru kılavuzunda yabancı dil sınavlarından belirtilen asgari notu almış olanlar,

7.    İngilizce Öğretmenliği için son iki yıl içerisinde yapılan KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP121 Lisans puanı en az 70 olanlar), Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP10 Lisans puanı en az 60 olanlar), Almanca Öğretmenliği KPSSP3’den en az 60 alanlar (ayrıca KPSSP120 Lisans puanı en az 70 olanlar),

8.     Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,9.     Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay  erbaş ve erler,

10.    Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında ‘yedek subay olamaz’ kararı olanlar başvuramazlar.),

11.    Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ŞUNLARDIR;

Subay olmak için gereken şartlar:

 1. 1.    Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,a.   Türk vatandaşı olmak,b.   Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  c.    Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

  ç.    Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

  d.    Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

  e.    Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

  f.    Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

  2.   Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

  3.  Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,.

  4.  926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak;

Subaylık Öğrenim  Şartları:

1.    En az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş olmak,
2.   Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,
3.    Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

Sağlık İle İlgili Şartlar:

1.    Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde’ belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylar;

a.    Muharip Sınıflar için; ‘EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur’,

b.    Yardımcı Sınıflar için; ‘EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur’, kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere sevk edilecek, ayrıca başvuru kılavuzlarında belirtilen bazı sınıflara başvururacak adaylardan ”SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur” ,’Denizaltıcı Olur’ kararlı sağlık kurulu raporu da talep edilecektir.
TSK SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

2.    Sağlık kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.NOT: Deniz Piyade Sınıfı adayları, Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitiminden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1’inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birine devam edeceğinden çok iyi derecede yüzme biliniyor olması gerekmektedir.

Özel Şartlar:

 1. Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından “KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olmak,
 2. Kılavuzda yer alan branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,
 3. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,
 4. Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği kılavuzda bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
 5. Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden örneği kılavuzda bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,
 6. Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
 7. Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram kılavuzda yer alan TABLO-2’dedir.)

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

 1. Alım faaliyeti Temin Kılavuzunda belirtilen dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını belirlenen tarihe kadar, Milli Savunma Bakanlığının https://personeltemin.msb.gov.tr i internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır
 3. Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
 4. Başvurusu kabul edilen adaylara ilan edilecek sınav merkezlerinde uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 5. Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

BAŞVURUNUZ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilir.

SEÇİM AŞAMASI:

Başvurusu kabul edilen adaylar Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan Muvazzaf Subay Başvuru Kılavuzunda belirtilen aşağıdaki sınav aşamalarına katılırlar.

1.    Genel Kültür Sınavı, Kılavuzda belirtilen sınıflara başvuranlar için,

2.    Evrak Kontrol,

3.    Fiziki Değerlendirme,

4.    Kişilik Değerlendirme Testi,

5.    Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

6.    Yüzme Testleri (Başvuru Kılavuzunda belirtilen sınıflar için),

7.    Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

8.    Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için),

9.    Mülakat Sınavı,

10.   Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

11.    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemleri yapılır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

Değerlendirme:

1.    Kılavuzda ayrıca belirtilen sınıflar hariç olmak üzere Aday Değerlendirme Puanı (ADP); KPSS puanının, Fiziki Yeterlilik Testinin ve Mülakat Sınavının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek oranlarda toplanmasıyla hesaplanacaktır.
2.   Giriş koşullarını taşıyan şehit, gazi anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit ve gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit ve gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

Kuvvet Tercihi Ne Zaman Yapılır:

1.    Sınav aşamalarındaki başarı durumuna göre;

a.    Aday değerlendirme puanlarına göre genel ve tercih ettiği sınıf bazında başarı sıralamaları oluşturulacak,

b.    Geçerli durumdaki (başvuruda tercih ettiği sınıflardan sınav aşamaları sonucunda şartlarını karşıladığı sınıflar) sınıf tercihlerinin neler olduğu ile genel ve geçerli tercih sınıfındaki başarı sırası ilan edilecek,

c.    Birden fazla Kuvvet Komutanlığı tercihi olan adaylar birden fazla Kuvvet Komutanlığında kayıt sırası geldiğinde kendi istediği Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptırabilecek, bir Kuvvet Komutanlığına kaydı yapılan adayın diğer Kuvvet Komutanlığı tercihleri iptal edilecek,

ç.    Adayların kayıt yaptırdığı Kuvvet Komutanlığı içinde sınıflandırmada sınıf tercihi öncelikleri ve tercih ettiği sınıflardaki başarı sıralaması esas alınacak,

(1)    Öncelikle, geçerli sınıf tercihine/tercihlerinden birine o sınıf/sınıflardaki başarı sıralamasına ve tercih önceliğine göre sınıflandırma yapılacak,

   (2)   Adayın tercih ettiği sınıflarda sınıflandırılması mümkün olmadığı veya belirlenen sınıf kontenjanına giremediği durumlarda (Kılavuzda belirtilmesi şartıyla) “İdare tasarrufu” tercihi varsa kaynak lisans programı da dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre idare tarafından uygun görülen sınıfa sınıflandırılabilecek,
   (3)   Başarı sıralamasında önde olan adayın yukarıda belirtilen şekilde mümkün olan sınıflandırması yapılmadan sonraki adayın sınıflandırma işlemine geçilmeyecek, böylelikle başarı sıralaması esası uygulanmış olacak,

2.    Sınıflandırması yapılan adaylar Kuvvet Komutanlığı tarafından planlanacak eğitimlere çağrılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI NASIL OLACAKTIR?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi,  https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

ADAY BİLGİLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

 1. Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
 2. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ile yapılacaktır. Ayrıca beyan edilen cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 3. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleştirildikleri eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

UYARILAR

1.    Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Temin sürecinin herhangi bir aşamasında (eğitim dahil) şartlardan herhangi birine uygun olmadığı tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

2.    Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3.    Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri ve GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları ve gerektiğinde güncellemeleri gerekmektedir.

4.    Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

5.    Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6.    Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısı alınıp saklanacaktır.

7.    Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

8.    Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.